17 de juliol de 2007

Preguntes al conseller Ernest Maragall

Carme Alcoverro, directora de la revista Escola catalana, entrevista, al darrer núm de la publicació (441; juny 2007), Ernest Maragall, conseller d'Educació. Transcriuré, pel seu interès, algunes frases extretes de les preguntes:
a) "La nostra realitat avui, pel que fa a secundària, ens diu que hi ha un percentatge elevat d'alumnat que fa l'ensenyament exclusivament en castellà".
b) "(...) el projecte lingüístic ja hi és, als centres, el que passa és que s'incompleix..."
c) "Però el castellà ja el saben..."
d) "(...) [El professorat] sabem que els docents no estan preparats per ensenyar en anglès, que des de la universitat i les escolaes de mestres se surt sense coneixement d'aquesta llengua..."
e) "Actualment hi ha professors amb deficiències en competència lingüística general, i en català particularment, i em pregunto com ho farem perquè no ho siguin també en anglès i minvi encara més la competència en català..."
f) "(...) A la pública s'hi concentra més alumnat nouvingut i a la concertada més alumnat autòcton (...)".
g) "La formació professional és un dels dèficits del nostre país".
h) "[La sisena hora] ha estat molt contestada per part del professorat. Els estudiosos també pensen que l'augment d'hores no implica una millora en la qualitat educativa, i també s'ha denunciat la manca de planificació, de professorat, i el que ha significat de canvi d'organització de l'escola, que ha portat molts problemes".
i) "Quan es produeixen canvis constants, com passa des de fa anys, n'hi ha que sovint porten més problemes que millores".